Advokátní kancelář Allgaier, Jušta & partner s.r.o. - GDPR

Skoč na menu

Zásady ochrany osobních údajů v advokátní kanceláři

Kdy se v advokátní kanceláři používají a zpracovávají osobní údaje?

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat.

Subjektem osobních údajů jste Vy coby fyzická osoba.

Pokud udělujete souhlas ke zpracování osobních údajů, tento je udělen správci, kterým jsme my, tedy advokátní kancelář Allgaier, Jušta & Partner s.r.o. se sídlem Vodičkova 28, IČ: (dále jen „advokátní kancelář“).

Víme, že je pro Vás pečlivé zacházení s Vašimi osobními údaji velmi důležité. Stejně důležitá je i ochrana Vašich osobních údajů pro naši advokátní kancelář, která je již z povahy právního poradenství vázána povinností mlčenlivosti. Dále dodržujeme při zjišťování, zpracovávání a používání přísně ustanovení nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR), a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zásadně platí, že můžete navštívit naše webové stránky, aniž byste museli uvést jakékoliv osobní údaje.

Co dělá advokátní kancelář s Vašimi osobními údaji?

Přesný rozsah zpracování osobních údajů, doba jejich zpracování, účel jejich zpracování a případně též další nezbytné informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů, budou vždy upřesněny v rámci příslušného souhlasu se zpracováním, ledaže tento souhlas dle zákona není v konkrétním případě zapotřebí.

Pokud nám sdělujete Vaši e-mailovou adresu, používáme tuto výhradně k vyřízení Vašeho požadavku prostřednictvím našeho poradenství, například k odpovědi na Váš dotaz či Vaši žádost o poskytnutí rady apod.

V případě, že ke konkrétnímu zpracování udělíte souhlas, pak je vždy dobrovolný a je možno jej kdykoliv odvolat.

Správce osobních údajů:

Správcem je vždy naše advokátní kancelář.

Konkrétní účely zpracování:

Vyřízení Vaší právní problematiky poskytnutím právního poradenství, zastoupení před soudy či jiným organy apod.

Doba zpracování:

Pokud Vám poskytujeme právní poradenství, Vaše osobní údaje používáme výhradně k tomuto účelu po dobu vyřízení Vašeho požadavku a dále pouze po dobu dle příslušných právních předpisů.

Zpracovatelé:

Správce je současně zpracovatelem Vašich osobních údajů, jiným zpracovatelům Vaše osobní údaje nepředává.

Informace o vašich právech:

Dovolujeme si Vás současně informovat, že ve všech uvedených případech máte práva dle §§ 11, 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., máte právo požádat správce o informaci o zpracování Vašich osobních údajů, tj. právo tzv. přístupu k osobním údajům, které se Vás týkají, máte právo je opravit, zablokovat nesprávné osobní údaje nebo požadovat jejich likvidaci.

Od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018) máte práva dle článku 12 - 23 tohoto nařízení, zejména právo na transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů. Dle uvedeného nařízení máte rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování.

Uplatnění žádostí:

Pro podrobnější poučení a informaci o zpracování osobních údajů se můžete obrátit na správce.

Veškeré požadavky týkající se zpracování osobních údajů, případně pochybnosti o dodržování Vašich práv ze strany naší advokátní kanceláře u nás můžete uplatnit na těchto kontaktech:

Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz , u kterého může subjekt osobních údajů podat stížnost.


Impressum und rechtliche Hinweise | webmaster | GDPR | poslední aktualizace: 2. 10. 2019