Advokátní kancelář Allgaier, Jušta & partner s.r.o. - právní služby

Skoč na menu

Právní služby

Advokátní kancelář Allgaier, Jušta & Partner s.r.o. je připravena nabídnout a zajistit své odborné služby klientům v celé řadě oblastí práva a poskytnout komplexní právní poradenství v níže specifikovaných oborech práva. Mimo uvedených oborů práva jsou právníci advokátní kanceláře schopni poskytovat klientům své právní služby a zastupovat je v celé řadě dalších právních odvětví práva České republiky, jakož i práva Spolkové republiky Německo, Slovenska a práva Evropské Unie.

Zaměřujeme se zejména na:

 • Obchodní právo - Obvyklou činností advokátní kanceláře na tomto poli je vypracovávání všech typů obchodních smluv a jejich zajištění a veškeré související poradenství. Řešení sporů pocházejících z obchodních závazků, tedy nejčastěji soudní vymáhání dlužných částek v ČR i zahraničí, a to bud přímo nebo přes institut tzv. evropského platebního rozkazu.
 • Právo obchodních korporací - Vedle standardního právního poradenství v oblasti korporátního práva, především zakládání českých, německých, slovenských, rakouských a ukrajinských obchodních společností včetně poskytování sídel, poskytujeme tyto služby i pro cizí státní příslušníky a jejich společnosti.
 • Bankovní právo a právo cenných papírů - Kancelář poskytuje zahraničním bankovním domům své poradenství spočívající např. v komparaci bankovních předpisů zahraničních s regulativy ČNB.
 • Právo duševního vlastnictví (zejména ochranné známky a průmyslové vzory) - Naše advokátní kancelář se v tomto právním odvětví zaměřuje na ochranné známky národní i mezinárodní a je připravena poskytnout vysoce odborné právní poradenství opět v souladu s českým i německým právním řádem a právem EU (společenstevní ochranná známka apod.). S tímto souvisí i právní ochrana před nekalosoutěžním jednáním.
 • Insolvenční právo a řízení - Jsme schopni zastupovat klienty při insolvenčním řízení a přihlašovat pohledávky v České republice i Spolkové republice Německo a Slovenské republice.
 • Mezinárodní obchodní právo - Vzhledem k četnosti zahraniční klientely máme zkušenosti i v tomto oboru práva, tedy s aplikací norem mezinárodního obchodního práva jako je Vídeňská úmluva o smluvním právu apod.
 • Hospodářská soutěž - Naši právníci mají rovněž zkušenosti v oboru hospodářské soutěže, zejména problematika spojování soutěžitelů a pohybu na relevantních trzích. Z tohoto důvodu jsme schopni vypracovat pro klienta optimální koncept a strategii pro úspěšné obchodní působení nejen na českém, ale i zahraničním trhu.
 • Občanské právo - Advokátní kancelář poskytuje právní služby při zpracování a posuzování občanskoprávních vztahů v jazyce českém, německém, anglickém a částečně i francouzském, a to jak podle českého, tak i německého právního řádu.
 • Právo nemovitostí - Veškeré možné typy smluv (kupní, zástavní, nájemní o dílo) pro širokou klientelu počínaje zahraničními bankovními domy a konče jednotlivými občany. V této oblasti mimo jiné spolupracujeme s vysoce specializovanými odborníky na tuto oblast, developery, realitními kancelářemi, daňovými poradci, znalci pro oceňování atd.
 • Rodinné právo - V rodinném právu se zaměřujeme především na sňatky a rozvody cizinců, svěření nezletilých do péče, předmanželské smlouvy pro cizí státní příslušníky, aspekty rozvodů v majetkové sféře dle různých právních řádů, celkově tedy zejména řešení této problematiky u manželů různých státních příslušností.
 • Pracovní právo - Nabízíme pomoc při zpracování smluv mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a jiných smluv pracovněprávního charakteru. V pracovněprávních vztazích poradíme klientům dle platných českých i německých právních předpisů a zastoupíme je při soudním jednání.
 • Správní právo (stavební právo) - V oblasti správního práva poskytuje kancelář právní služby zejména v katastrálním, stavebním či čistě v obecném správním řízení dle správního řádu, jakož i ve „správním soudnictví“.
 • Soudní spory, rozhodčí, arbitrážní a jiná řízení - Jednou z dalších činností advokátní kanceláře je zajištění trvalého zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních jak na území České republiky, tak na území Spolkové republiky Německo.
 • Mezinárodní právo a právo Evropské Unie - Klientům jsme rovněž připraveni poradit v záležitostech, na než se vedle domácí právní úpravy vztahuje i evropská legislativa. Nabízíme sepsání stížnosti a zastupování před Evropským soudem pro lidská ve Štrasburku. Posoudíme nároky klientů, zda je určitá šance, že by národní soud mohl předložit věc Evropskému soudnímu dvoru v Lucemburku (soud EU) v tzv. řízení o předběžné otázce, rozhodčí řízení - pravidla UNCITRAL.

Impressum und rechtliche Hinweise | webmaster | GDPR | poslední aktualizace: 2. 10. 2019